ALGEMENE VOORWAARDEN ZOMERZON FESTIVAL

Lid 1. Algemeen

Naam: ZomerZon Festival

Handelsregister: Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch (nummer: 66676401).

Doelstelling: Het bemiddelen in de aan- en verkoop van entreebewijzen van evenementen in de breedste zin van de betekenis.

De algemene voorwaarden van ZomerZon Festival zijn opgesteld met als doel duidelijkheid te scheppen tussen de kopende partij (hierna te noemen “bezoeker”) en verkopende partij, ZomerZon Festival i.v.m. betalings- en leveringsverplichtingen van beide.

Op alle genoemde prijzen zijn inclusief de BTW welke de fiscus voorschrijft.

Lid 2. Toepassing Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ZomerZon Festival en de kopende partij c.q. verkopende partij. De algemene voorwaarden zijn van toepassing, ongeacht de vestigingsplaats van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer wordt gebracht.  De voorwaarden gelden zowel voor diegene die tickets online kopen of aan de kassa dan wel op de gastenlijst staan.

Informatie, aanbiedingen, mededelingen, (promotionele) acties en prijsopgaven met betrekking tot evenementen en/of (de verkoop van) toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door ZomerZon en/of derden mondeling, telefonisch, per mail, via de website of social media (weer)gegeven of verstrekt. ZomerZon events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door ZomerZon events en/of derden gedane mededelingen.

Lid 3. Aanvaarding

Het doen van een bestelling houdt in dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt aanvaard. Indien de kopende partij zich niet kan verenigen met de inhoud van de voorwaarden dient de kopende partij schriftelijk en gemotiveerd binnen 72 uur na de overeenkomst te protesteren tegen de inhoud van deze.

Lid 4. ZomerZon events behoudt het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal tickets dat per bezoeker mag worden verkregen.

Lid 5. Recht wijzigen voorwaarden

ZomerZon events heeft het recht om deze voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. ZomerZon events zal de bezoeker tijdig van de wijzigingen in kennis stellen door dit op haar website en/of social media te melden dan wel door directe mailing. Indien de bezoeker van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de bezoeker ZomerZon hiervan binnen 10 dagen na de in kennis stelling te berichten, bij gebreke waarvan de bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart.

 

Lid 7. Afwijzen andere voorwaarden

ZomerZon events wijzen de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de bezoeker uitdrukkelijk van de hand.

Lid 8.  Nietigheid

De nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 

ARTIKEL 2: Het tot stand komen en de inhoud van de overeenkomst

Lid 1. Het tot stand komen van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen ZomerZon events en de kopende partij, komt tot stand, middels:

– een online bestelling op de site www.zomerzonfestival.nl

– afname van tickets ter plaatse

 

Lid 2. Bevoegde rechtbank

Op de overeenkomst tussen de partijen is altijd van toepassing het Nederlands recht en bij het ontstaan van een juridisch conflict is de rechter van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch in eerste instantie bevoegd om van de zaak kennis te nemen.

Lid 2. Herroeping

Een gedaan aanbod van ZomerZon events is vrijblijvend en kan indien nodig door ZomerZon Festival worden herroepen, doch uiterlijk binnen 72 uren na aanvaarding van de overeenkomst. Herroeping wegens correctie van fouten in de prijsberekening van ZomerZon Festival is toegestaan.

Lid 3. Verplichtingen kopende partij

De kopende partij verstrekt ZomerZon events alle gewenste gegevens bij het sluiten van de overeenkomst. Indien de kopende partij hierin te kort schiet of de juistheid van gegevens niet aannemelijk wordt geacht, kunnen de hierdoor ontstane kosten op de wederpartij worden verhaald en kan de overeenkomst worden ontbonden.

ARTIKEL 3: Betaling

Lid 1. Prijzen

De prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren zoals eventuele vervoerskosten, sociale lasten, tussenhandel, belastingen enzovoorts geldend op het moment van de aanbieding c.q. de overeenkomst tussen de kopende partij en ZomerZon events onvoorziene veranderingen in bovengenoemde kostenfactoren ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

Een eerder tot stand gekomen overeenkomst, geldt niet automatisch voor nabestellingen.

Lid 2. Betaling

De entreebewijzen worden pas verzonden of overhandigd zodra de betaling op de rekening van de ZomerZon Festival is bijgeschreven of contant is voldaan.

ARTIKEL 4: Onvoorziene omstandigheden en risicoverdeling

Lid 1. ZomerZon events kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht in de ruimste zin van het woord en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën en alle overige van de wil van ZomerZon onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft ZomerZon het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel (onderdelen van) de inhoud van het programma van het Evenement te wijzigen

Lid 2. Faillissement organisator evenement

Indien een evenement afgelast wordt in verband met faillissement van de organisator dan wel de promotor dan wel de locatie van het evenement valt dit onder overmacht. ZomerZon events zal een eis tot retour betaling indienen bij de aangestelde curator en bewindvoerder. Zodra ZomerZon events haar gelden retour ontvangen heeft, zal dit zo spoedig mogelijk aan haar klanten retour betaald worden. Indien er maar een percentage uitbetaald wordt door de curator zal dit percentage verdeeld worden over de klanten van ZomerZon events.

Lid 3. Verplaatsing evenement

Bij een verschuiving van een evenement behouden uw tickets zijn geldigheid. Nadere informatie ontvangt u via een service e-mail.  ZomerZon is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake. U dient ook zelf als bezoeker u te vergewissen of het evenement door gaat en op welke exacte locatie.

Lid 4. Afgelasting evenement

Bij afgelasting van een evenement zal 100% van de door de koper betaalde prijs van het toegangsbewijs retour betaald worden. Deze terugbetaling kan plaatsvinden middels terugboeking, krediet of verrekening met de verkoopprijs van een nieuw toegangsbewijs.

Lid 5. Geldigheid toegangsbewijs

De kopende partij verklaart bekend te zijn met het feit dat ZomerZon events een niet officiële verkoper van entreebewijzen is. De kopende partij verklaart bekend te zijn met het feit dat organisatoren van een evenement en/of de officiële aanbieders van de entreebewijzen er toe kunnen overgaan de door een wederverkoper aangeboden entreebewijzen te blokkeren of anderszins ongeldig te maken. Partijen komen overeen dat in een dergelijke situatie ZomerZon events het aankoopbedrag van het entreebewijs zal restitueren of het betreffende entreebewijs zal vervangen voor een ander entreebewijs tenzij de blokkering van de tickets door toedoen van de kopende partij is gekomen. Bijvoorbeeld door het delen van informatie op het ticket met derden.  Een ticket wordt slechts eenmalig verstrekt en geeft één bezoeker het recht tot toegang van het evenement.

ARTIKEL 5: Wijzigingen/Aanvullingen

De onderneming heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.

ARTIKEL 6. Geluids- en beeldopnamen

Lid 1. ZomerZon events is gerechtigd om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement te (doen) maken, met inbegrip van bezoekers. De bezoeker die een Evenement bezoekt:

  1. stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding en persona door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend;
  2. geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet;
  3. stelt noch ZomerZon events noch partijen die met toestemming van ZomerZon events gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal;
  4. doet jegens ZomerZon en haar licentienemers uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portreten imagerecht recht op de persona voor zover het gaat om audio- en/of beeldopnamen in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en
  5. erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens ZomerZon in het kader van openbare orde en veiligheid audio- en/of beeldopnamen van de bezoeker gemaakt kunnen worden; en
  6. erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de bezoeker gemaakte beelden/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan ZomerZon, de bezoeker zal op eerste verzoek van ZomerZon, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; ZomerZon is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook

Lid 2. Uitdelen reclamematerialen

Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZomerZon events, op de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen, voor zover de wet dit toelaat.

Lid 3. Roken

Op de Evenementenlocatie is het slechts toegestaan te roken in de buitenlucht. Het rookverbod geldt in alle tenten en overkappingen. Dit geldt zowel voor sigaretten als voor E-sigaretten.

Roken in tenten en onder overkappingen is wettelijk verboden.

Een E-smoker mag men alleen meenemen op het festivalterrein wanneer de vloeistof nog gesloten is. Er mag 1 vloeistof meegenomen worden.

ZomerZon events zal zich in alle redelijkheid inspannen om de Bezoeker op het rookvrije karakter van (delen van) de het evenement te wijzen. ZomerZon events garandeert daarbij evenwel niet dat het evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij (kunnen) zijn van het evenement geeft de bezoeker geen recht op restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding. Bij overtreding door de Bezoeker van het rookverbod volgt indien mogelijk onmiddellijke verwijdering van de bezoeker van het evenement en Evenemententerrein. De eventuele als gevolg van deze overtreding van het rookverbod aan ZomerZon events opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald.

Artikel 7: Huisreglement Voor zover er daadwerkelijk een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen gelden de volgende regels. Alle evenementen zijn voor 18 jaar en ouder, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Toegangscontrole:

-Leeftijd is minimaal 18 jaar. Bij het accepteren van deze voorwaarden geeft u aan dat u minimaal 18 jaar oud bent. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens.

-Het tonen van legitimatie en het gekochte ticket op eerste verzoek aan medewerkers van ZomerZon dan wel door ZomerZon ingeschakelde hulppersonen is verplicht! Bezoekers dienen deze te kunnen tonen, bij gebreke waarvan uitzetting mogelijk is. Het blijft de verantwoordelijkheid van de bezoeker om ervoor te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het ticket.

-Vanaf het moment dat de bezoeker het ticket heeft verkregen, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het ticket. De bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de ticket of enige andere vergoeding.  Een eenmaal verkregen ticket kan niet worden teruggegeven of geruild.

-Bezoekers kunnen voorafgaand aan het evenement worden gefouilleerd. Wie hier niet aan meewerkt, wordt de toegang ontzegd.

-Verboden zijn mee te nemen: huisdieren, rijwielen, geluidsapparatuur, drank, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, wapens, deo, parfum, paraplu’s en/of andere gevaarlijke voorwerpen.

-Het is verboden om zonder toestemming van de organisator producten te verhandelen.

-U dient zich te onthouden van gevaarlijk gedrag, diefstal, discriminatie, geweld en/of seksuele intimidatie.

-U kunt de toegang geweigerd worden dan wel ontzegd als u hinderlijk dronken/onder invloed bent. Dit ter beoordeling van de organisatie.

-De bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van ZomerZon en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen. Deze instructies kunnen tevens toezien op het voorkomen van (ongewenste) groepsvorming, agressief gedrag, onzedelijk of aanstootgevend gedrag, discriminatie, belediging, bedreiging, het dragen van provocerende kleding, insignes, badges, hoofddeksels en vlaggen etc.

-Het is de bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en plaatsen op of rond de evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

-Het is de bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie, op welke wijze dan ook, aan te tasten en/of te beschadigen. Het is de bezoeker evenmin toegestaan het imago van ZomerZon events haar Evenementen als ook haar eventuele samenwerkingspartners te (doen) schaden. Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie en/of het imago van ZomerZon events, haar Evenementen als ook haar eventuele samenwerkingspartners, is de bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.

-De bezoeker wordt geadviseerd om oordoppen te dragen om gehoorschade te voorkomen.

-Gevonden voorwerpen kunt u voor afgeven aan de persoon achter de bar, toonbank bij de kluisjes of aan de kassa. Deze worden door ZomerZon slechts 2 weken bewaard.

-Consumptiebonnen- of munten gekocht tijdens het Evenement of gedurende het verblijf op de evenementenlocatie zijn uitsluitend geldig gedurende het betrokken Evenement en kunnen door de bezoeker uitsluitend tijdens het Evenement worden ingeruild. ZomerZon zal na afloop van het evenement nimmer tot restitutie van het aankoopbedrag van deze bonnen of munten overgaan.

Algemeen gedrag

-Probeer plezier te maken!

-De organisatie is steeds gerechtigd om te mogen fouilleren en/of te visiteren gedurende het feest en spullen in beslag te nemen dan wel te vernietigen, voor zover het zaken betreft zoals hierboven beschreven.

Verwijdering

Wie zich niet aan de regels houdt, kan direct van de evenementenlocatie worden verwijderd.

Vrijwaring

De deelnemer aan het evenement vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van het evenement; dit in de meest brede zin van het woord.

Klachten

ZomerZon events zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het verblijf van de bezoeker gedurende het Evenement op de Evenementenlocatie zo prettig mogelijk te maken. ZomerZon events tracht daarbij eventuele overlast of ongemakken voor de bezoeker tot een minimum te beperken alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht de bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de overeenkomst en/of de dienstverlening van ZomerZon, dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door een email te sturen naar info@ZomerZonfestival.nl. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het verblijf op de evenementenlocatie bij ZomerZon events te worden gemeld.

Aansprakelijkheid

Het bijwonen van het evenement is geheel voor eigen rekening en risico. Het reizen van en naar als ook het betreden van het evenement en het bijwonen hiervan geschiedt geheel op eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadigingen en/of diefstal c.q. kwijtgeraakte spullen. De eventuele aansprakelijkheid van de organisatie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekering dekt in het geval er schade/letsel ontstaat aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. ZomerZon events is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van spullen (diefstal en verlies inbegrepen) die in kluisjes worden bewaard van een externe derde partij.

ZomerZon is niet aansprakelijk voor de wijze waarop aan het programma van het evenement, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het evenement.

Bezoekers stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan.

Mocht een bezoeker schade veroorzaken op een evenement zal hij/zij de organisatie hiervoor vrijwaren. ar evenement. Door het betreden van de ar en ouder, tenzij nadrukkelijk anders vermeldt